STARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >15th KLA >8th Session>starred Questions and Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

FIFTEENTH   KLA - 8th SESSION
 
STARRED QUESTIONS AND ANSWERS
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                       Questions and Answers

 
*241.
ശ്രീ എം മുകേഷ്
ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജന്‍
ശ്രീ. കെ.വി.സുമേഷ്
ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു തുറമുഖം, മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തു, പുരാരേഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കടല്‍ വഴിയുളള ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത്, വിശേഷിച്ച് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ നോണ്‍ മേജര്‍ പോര്‍ട്ടുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാരിടെെം ബോര്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ തുറമുഖങ്ങളിലേയ്ക്ക് നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപ സാധ്യത പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാരിടെെം ബോര്‍ഡ് നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
തീരക്കടല്‍ വഴിയുളള ചരക്കുഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതികളോടൊപ്പം തന്നെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് കപ്പല്‍ യാത്രാ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള സാധ്യതയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
*242.
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.
ശ്രീ. എ. പ്രഭാകരൻ
ഡോ സുജിത് വിജയൻപിള്ള
ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂരേഖകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുളള റീസര്‍വേ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി വര്‍ഷങ്ങളായി കെെവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമി രേഖയില്‍ ഉളളതിലും അധികം കാണുന്നപക്ഷം അത് സര്‍ക്കാര്‍ഭൂമി കെെയ്യേറിയതല്ലെന്ന് വ്യക്തതയുണ്ടാകുമ്പോഴും കെെവശക്കാരന് അവകാശം നല്‍കുന്നില്ലെന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇത്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
( ബി )
പുതുതായി ആരംഭിച്ചിട്ടുളള ഡിജിറ്റല്‍ റീസര്‍വേയിൽ ഭൂവുടമസ്ഥരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ സര്‍വേ മാപ് തയ്യാറാക്കി പരാതി പരിഹരിക്കാന്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിനായി നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;
( സി )
പരമ്പരാഗതമായി റീസര്‍വേ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 116 വില്ലേജുകളിലെ ഉള്‍പ്പെടെയുളള ഭൂരേഖകള്‍ ഡിജിറ്റെെസ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ശൃംഖലയില്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?
*243.
ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ
ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)
ശ്രീ. സേവ്യര്‍ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
എല്ലാവര്‍ക്കും ഭൂമി എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ എന്ന ലക്ഷ്യം സമയബന്ധിതമായി നിറവേറ്റുന്നതിന് പട്ടയം മിഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ; അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളില്‍ നാല്പതിനായിരം പട്ടയങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നിറവേറ്റുന്നതിന് നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
ഗോത്രവര്‍ഗക്കാര്‍ അധിവസിക്കുന്ന ഊരുകളിലെയും വനമേഖലകളിലെയും പട്ടയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ വനം വകുപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്താന്‍ റവന്യൂ വകുപ്പ് മുന്‍കെെയ്യെടുത്തിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ലാന്‍ഡ് ട്രിബ്യൂണലുകളില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളെല്ലാം തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനും ട്രിബ്യൂണലുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?
*244.
ശ്രീമതി ദെലീമ
ശ്രീ എ. സി. മൊയ്‌തീൻ
ശ്രീ. ടി.ഐ.മധുസൂദനന്‍
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ തേടുന്നവരെ തട്ടിപ്പിനിരയാക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഓവര്‍സീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് & എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊമോഷന്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്സ് ലിമിറ്റ‍ഡ്-ന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശാക്തീകരിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
ജര്‍മ്മനിയിലേയ്ക്ക് സൗജന്യമായി നഴ്സുമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ക്ക് സ്റ്റൈപ്പന്റോടെ ജര്‍മ്മന്‍ ഭാഷാപഠനത്തിന് കൂടിയുള്ള സൗകര്യം ഏര്‍‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
വിദേശ പഠനവും ജോലിയും കാംക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ ഒഡെപെക് അവര്‍ക്കായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കുമോ?
*245.
ശ്രീ വി ശശി
ശ്രീ. ഇ. ടി. ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
ശ്രീ . മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ
ശ്രീ. പി. ബാലചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പരമ്പരാഗതമായി അനുവർത്തിച്ച് വരുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ രീതികൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാകുന്ന തരത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നല്കുമോ;
( ബി )
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ റോഡ് നിർമ്മാണരീതിയായ ഫുൾ ഡെപ്ത് റിക്ലമേഷൻ സമ്പ്രദായം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ഇപ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡുകൾ കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും വിശദമാക്കുമോ;
( സി )
റോഡുകൾ പുനർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മുൻപ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ പുനരുപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണ ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിന് എഫ്.ഡി.ആർ. സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുമോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?
*246.
ശ്രീ. സനീഷ്‍കുമാര്‍ ജോസഫ്
ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ്
ശ്രീ സി ആര്‍ മഹേഷ്
ഡോ. മാത്യു കുഴല്‍നാടൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വിവിധ പ്രവൃത്തികളോടനുബന്ധിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അടക്കമുള്ള ഏജന്‍സികള്‍ റോഡുകളില്‍ എടുക്കുന്ന കുഴികളിൽ വീണ് അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്ന സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇത്‍ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുണ്ടോ;
( ബി )
എറണാകുളം, കങ്ങരപ്പടിയിൽ പൈപ്പ് മാറ്റാൻ എടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിന് സമാനമായവ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
ഇപ്രകാരം റോഡുകളില്‍ കുഴികളെടുക്കുമ്പോള്‍ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇത് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?
*247.
ശ്രീ. കെ. ജെ. മാക്‌സി
ശ്രീ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു
ശ്രീ. പി. ടി. എ. റഹീം
ശ്രീ എം നൗഷാദ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ സാങ്കേതിക ഗുണമേന്മയും പ്രവൃത്തിയിലെ ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പ് വരുത്തുവാന്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികള്‍ വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഫുള്‍ ഡെപ്ത് റിക്ലമേഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ; എഫ്.ഡി.ആര്‍. സാങ്കേതികവിദ്യയെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
സംസ്ഥാനത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഭൂപ്രകൃതിയ്ക്കും അനുയോജ്യമായതും ഈടുനില്‍ക്കുന്നതുമായ നിര്‍മ്മാണ രീതികള്‍ അവലംബിക്കുന്നതിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
*248.
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ
ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ
ശ്രീ. എച്ച്. സലാം
ശ്രീ. എ. രാജ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസം സ്റ്റേറ്റായി വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
കോവളം, കുമരകം, ആലപ്പുഴ, മൂന്നാര്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ എക്സ്പീരിയന്‍ഷ്യല്‍ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാന്‍ പദ്ധതിയുണ്ടോ;
( സി )
വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അനായാസം എത്തിച്ചേരുന്നതിന് റോഡ് സൗകര്യവും ഗതാഗത സൗകര്യവും അതോടൊപ്പം സഞ്ചാരികൾക്ക് മികച്ച താമസസൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കാന്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?
*249.
ശ്രീ. പി.പി. സുമോദ്
ശ്രീ. എം. എം. മണി
ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ
ശ്രീ. മുരളി പെരുനെല്ലി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ സാമ്പത്തിക ശേഷയില്ലാത്തവർക്കും വനിതകൾക്കും ഗ്രാമീണർക്കും ഉൾപ്പെടെ മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ ആകർഷകമായ വ്യവസായമെന്ന നിലയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഈ സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
വിനോദസഞ്ചാരത്തെ വ്യവസായമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( സി )
മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സുസ്ഥിരമാക്കുന്ന തരത്തിൽ വിവിധ വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ?
*250.
ശ്രീ എ. സി. മൊയ്‌തീൻ
ഡോ സുജിത് വിജയൻപിള്ള
ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃക ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം വില്ലേജ് പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
അധിക നിക്ഷേപം വേണ്ടാത്ത വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളില്‍ അതത് പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
കാര്‍ഷിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
*251.
ശ്രീ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ
ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ്
ശ്രീ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ
ശ്രീ. കെ.പി.മോഹനന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‌ കീഴിൽ വരുന്ന ഓഫീസുകളില്‍ ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികള്‍ വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
ആറ് മാസത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും അദാലത്തുകള്‍ നടത്തി ഫയലുകൾ തീര്‍പ്പ് കല്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; എങ്കില്‍ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?
*252.
ഡോ.കെ.ടി.ജലീൽ
ശ്രീ വി ജോയി
ശ്രീ. കെ.എം.സച്ചിന്‍ദേവ്
ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാര്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാന്‍ സാധ്യമായതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ അക്കാദമിക, അക്കാദമികേതര രംഗത്തെ വിപുലമായ അവസരങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; അവശേഷിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ കൂടി ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കുമോ;
( ബി )
റോബോട്ടിക്സ്, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് തുടങ്ങിയ നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിചിതമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളില്‍ റോബോട്ടിക് ലാബുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രതിഭ കണ്ടെത്തി അവ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ ശാക്തീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
*253.
ശ്രീ. കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
ശ്രീ. എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍
ശ്രീമതി കാനത്തില്‍ ജമീല
ശ്രീ വി കെ പ്രശാന്ത് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് പാെതുവിദ്യാലയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായി മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെന്നതുപോലെ ഈ വര്‍ഷവും കൂടുതല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
എങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍, എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് പുതുതായി എത്തിച്ചേര്‍ന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എത്രയെന്നുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാണോ; എങ്കില്‍ അറിയിക്കാമോ;
( സി )
സംസ്ഥാനത്തെ ലോകോത്തരമായ പഠന ബോധന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മേന്മ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് ഫിന്‍ലന്‍ഡുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ സഹകരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ?
*254.
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്
ശ്രീ. പി. ജെ. ജോസഫ്
ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്‌
ശ്രീ. മാണി. സി. കാപ്പൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ഭൂമി ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍വേ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
സര്‍വേ നടത്തുന്ന 1550 വില്ലേജുകളില്‍ 600-ല്‍ പരം വില്ലേജുകള്‍ മലയോര മേഖലയിലായതിനാല്‍ അവിടെ വസിക്കുന്ന കര്‍ഷകരുടെ പട്ടയം ലഭിക്കാത്ത കൈവശഭൂമി സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( സി )
അതിര്‍ത്തികള്‍ കൃത്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ കര്‍ഷകരും സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുമായി തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ പരിഹാര നടപടികള്‍ മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ വിശദാംശം നല്‍കാമോ;
( ഡി )
ജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കാനും പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കാനും എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
*255.
ശ്രീ പി എസ്‍ സുപാല്‍
ശ്രീ. ഇ കെ വിജയൻ
ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ
ശ്രീ. സി.സി. മുകുന്ദൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോഷക സമൃദ്ധമായ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ പാലും മുട്ടയും ഉൾപ്പടെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക പര്യാപ്തമാണോ എന്നത് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( സി )
സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിനായുള്ള തുക കാലോചിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( ഡി )
പൊതുവിപണിയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഗ്യാസിന്റെയും വില വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച് പദ്ധതി മുടക്കമില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?
*256.
ശ്രീ സി ആര്‍ മഹേഷ്
ശ്രീ എം വിൻസെൻറ്
ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ്
ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു തുറമുഖം, മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തു, പുരാരേഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വിഴിഞ്ഞം തീരശോഷണം പഠിക്കുന്നതിനായി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത സമിതിയുടെ പഠനത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി മൂലം തീരശോഷണമുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?
*257.
ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍
ശ്രീ. വി. ആർ. സുനിൽകുമാർ
ശ്രീമതി സി. കെ. ആശ
ശ്രീ. വാഴൂര്‍ സോമൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് അർഹരായ അപേക്ഷകർക്ക് ഭൂമി വിതരണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പട്ടയം മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
മലയോര, ആദിവാസി മേഖലകളിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ താമസസ്ഥലത്തിന് പട്ടയം അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക മാർഗരേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( സി )
വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ധനസഹായം അനുവദിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈവശഭൂമിക്ക് പട്ടയം അനുവദിക്കുന്നതിന് പട്ടയം മിഷൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുമോ; വിശദമാക്കുമോ?
*258.
ശ്രീ ഐ ബി സതീഷ്
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി
ശ്രീമതി ഒ എസ് അംബിക
ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ വികസനത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള വിഴിഞ്ഞം മുതല്‍ നാവായിക്കുളം വരെയുള്ള 78 കി.മീ. ഔട്ടര്‍ റിംഗ് റോഡ് വികസനത്തിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഡി.പി.ആര്‍.-ന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എത്ര സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്തെന്നും എത്ര തുകയാണ് സംസ്ഥാനം ഇതിനായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;
( സി )
റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിനായുള്ള ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
( ഡി )
മുൻ സര്‍ക്കാരിന്റെയും ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെയും കാലത്ത് ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ആകെ എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
*259.
ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ്
ഡോ. എം.കെ . മുനീർ
ശ്രീ .പി. കെ. ബഷീർ
ശ്രീ. യു.എ.ലത്തീഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കോവിഡ് കാലത്തെ മാന്ദ്യത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുക്ക്ന്ന ആഗോള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കുമോ;
( ബി )
വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദമാക്കുമോ;
( സി )
ആഗോളതലത്തിൽ കഴിവുളള ടൂറിസം പ്രൊഫഷണലുകളെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തില്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ വിശദമാക്കുമോ?
*260.
ശ്രീ വി കെ പ്രശാന്ത്
ശ്രീ വി ജോയി
ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രന്‍
ശ്രീ ഐ ബി സതീഷ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു തുറമുഖം, മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തു, പുരാരേഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിര്‍മ്മാണ കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയ്ക്ക് തുക നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളില്‍ തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ചില കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാര്‍ പ്രകാരം കമ്പനിയ്ക്ക് തുക ഗഡുക്കളായി നല്‍കേണ്ടതുണ്ടോ; കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടത് എന്നാണെന്ന് അറിയിയ്ക്കുമോ; മറ്റ് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;
( സി )
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
*261.
ശ്രീ . കെ .ഡി .പ്രസേനൻ
ശ്രീ. ടി. പി .രാമകൃഷ്ണൻ
ശ്രീ. എം.വിജിന്‍
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാര്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
നിലവിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ക്കും സാധാരണക്കാര്‍ക്കും അനുസൃതമായി ഭാവി ലക്ഷ്യം കൂടി പരിഗണിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തില്‍ ജനാധിപത്യ ബോധവും ലിംഗ-സാമൂഹ്യ സമത്വ ബോധവും വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന തരത്തിലുമാണോ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
നിയതമായ ലക്ഷ്യത്തോടൊപ്പം പാഠ്യപദ്ധതി നവീകരണത്തില്‍ നടന്ന ജനകീയ ചര്‍ച്ചകള്‍ ക്രോഡീകരിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും അഭിലാഷം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന്‍ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കുമോ;
( സി )
ജ്ഞാന സമൂഹം വാര്‍ത്തെടുക്കുകയെന്ന വിശാല ലക്ഷ്യവും ഭാവി തൊഴില്‍ സാധ്യതകളും പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തില്‍ പരിഗണനാ മേഖലകള്‍ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
*262.
ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്
ശ്രീ . ഷാഫി പറമ്പിൽ
ശ്രീ . ഐ .സി .ബാലകൃഷ്ണൻ
ശ്രീമതി.ഉമ തോമസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പെൻഷന്റെ വിശദാംശം നൽകാമോ;
( ബി )
കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പെൻഷൻ സമയബന്ധിതമായി നൽകുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ നിലവിൽ കുടിശികയുണ്ടോ; എങ്കിൽ കുടിശിക അടിയന്തരമായി നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
*263.
ശ്രീ. ഇ. ടി. ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
ശ്രീ . മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ
ശ്രീ വി ശശി
ശ്രീ. പി. ബാലചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ കാര്യക്ഷമമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ അന്വേഷകരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരശേഖരണം നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽ അന്വേഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത കാലത്തായി വിവര ശേഖരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;
( സി )
സ്വന്തമായി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് മികച്ച വരുമാനം നേടുന്ന യുവജനങ്ങളെ തൊഴിൽരഹിതരായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണത നിലവിലുണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;
( ഡി )
അടുത്ത കാലത്തായി നടത്തിയ വിവരശേഖരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യ പൂർണ്ണമായ തൊഴിൽനയം ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; എങ്കില്‍ വിശദമാക്കുമോ?
*264.
ശ്രീ. യു.എ.ലത്തീഫ്
ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന്
ശ്രീ . മഞ്ഞളാംകുഴി അലി
ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ദാതാവ് താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
അതിഥി തൊഴിലാളികൾ വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്ന് പിടിക്കുന്നതിനും മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
അതിഥി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?
*265.
ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ
ശ്രീ. ടി.ഐ.മധുസൂദനന്‍
ശ്രീ. എ. രാജ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് ആഭ്യന്തര ടൂറിസം രംഗത്ത് ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലയളവിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര ടൂറിസം മേഖലയില്‍ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നല്‍കുമോ;
( സി )
ആഭ്യന്തര ടൂറിസം മേഖലയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന നവീന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നല്‍കുമോ?
*266.
ശ്രീ. മാണി. സി. കാപ്പൻ
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്
ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്‌
ശ്രീ. പി. ജെ. ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
അസംഘടിത മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; ഈ മേഖലയില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകളില്‍ അടയ്ക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന തുക ബോര്‍ഡില്‍ അടയ്ക്കാതെയും അവര്‍ക്ക് ബോര്‍ഡിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡ് നല്‍കാതെയും മാസാമാസം വന്‍തുക തൊഴിലാളി സംഘടനകള്‍ പിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമോ;
( സി )
അസംഘടിത തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകളില്‍ അടയ്ക്കാനെന്ന വ്യാജേന മൈക്രോ ഫിനാൻസ് യൂണിറ്റുകളും ചാരിറ്റി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളും രൂപീകരിക്കുകയും തട്ടിപ്പുകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
( ഡി )
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്ത്രീകള്‍ അംഗങ്ങളായുള്ള തയ്യല്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ ഇതുവരെയും ഐ.ഡി. കാര്‍ഡ് കാര്യക്ഷമമായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപം പരിശോധിക്കുമോ; തയ്യല്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ അംഗത്വം നല്‍കുന്നതിന് പകരം ചാരിറ്റി സൊസൈറ്റികളിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ ചേര്‍ക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇതിന് പരിഹാരം കാണുമോയെന്ന് അറിയിക്കാമോ?
*267.
ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
ശ്രീ. എ . പി . അനിൽ കുമാർ
ശ്രീ. കെ. ബാബു (തൃപ്പുണിത്തുറ)
ശ്രീ . സണ്ണി ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്തെ റവന്യൂ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
കോന്നി റവന്യൂ ഓഫീസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടമായി അവധി എടുക്കുകയും ഇതുമൂലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയും ചെയ്തതായി കോന്നി എം.എൽ.എ. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത സംഭവത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
*268.
ശ്രീ. നജീബ് കാന്തപുരം
ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ
ശ്രീ എ കെ എം അഷ്റഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാര യാത്രക്ക് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കുമോ;
( ബി )
എങ്കില്‍ പ്രസ്തുത മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( സി )
മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികള്‍ വിശദമാക്കുമോ?
*269.
ശ്രീമതി സി. കെ. ആശ
ശ്രീ. വി. ആർ. സുനിൽകുമാർ
ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍
ശ്രീ. വാഴൂര്‍ സോമൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ ആഗോള പ്രവണതകളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മേഖലയിൽ അപെക്സ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക സംരംഭങ്ങളെ പ്രാഥമിക സൊസൈറ്റികളായി സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമഗ്രമാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( സി )
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്രസ്തുത മാറ്റം സഹായകമാകുമോ; വിശദമാക്കുമോ?
*270.
ശ്രീ. സേവ്യര്‍ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി
ശ്രീ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു
ശ്രീമതി കാനത്തില്‍ ജമീല
ശ്രീ. കെ.വി.സുമേഷ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ നടപ്പാക്കുവാനുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് വിദേശ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുവാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത മേഖലയിലെ ഏതൊക്കെ രംഗങ്ങളില്‍ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുവാന്‍ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ഇതിനുള്ള കര്‍മ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നല്‍കുമോ;
( സി )
ടാലന്റ് ഇന്നൊവേഷന്‍ കോറിഡോര്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ?

                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.