Kerala Legislature Secretariat

 

 
Notification - Dissolution of the 14th Kerala Legislative Assembly with effect from 03-05-2021
നിയമസഭാ ദിനാചരണവും പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും - ചിത്രങ്ങൾ 
നിയമസഭാ ദിനാചരണം - ദേശീയ നേതാക്കളുടെ പ്രതിമകളിൽ ഹാരാർപ്പണവും പുഷ്പാർച്ചനയും - ചിത്രങ്ങൾ
നിയമസഭാ ദിനാചരണം - ദേശീയ നേതാക്കളുടെ പ്രതിമകളിൽ ഹാരാർപ്പണവും പുഷ്പാർച്ചനയും - ചിത്രങ്ങൾ 
ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്‌കർ ജയന്തി-14-4-2021-ചിത്രങ്ങൾ 
Notice of Rajya Sabha Biennial Election 2021-Kerala
Notification - Vacancy- ''101 - Poonjar'' Seat - Reg.
Notification - Erratum - ''94-Kaduthuruthy'' Seat - Reg.
Notification - Vacancy- ''90 - Thodupuzha, 94-Kaduthuruthy'' Seat - Reg.
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 974 - ശ്രീ. പി.സി. ജോർജ് നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചത് സംബന്ധിച്ച് 
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 973 - ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്, ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ് എന്നീ അംഗങ്ങൾ നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചത് സംബന്ധിച്ച് 
നിയമസഭാ സെക്രെട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് ഫുൾ ടൈം തസ്തികയിലേക്ക് നടന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ - ഫുൾ ടൈം സാനിറ്റേഷൻ വർക്കർ 
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 973 - ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്, ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ് എന്നീ അംഗങ്ങൾ നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചത് സംബന്ധിച്ച് 
NILA Block Inauguration on 20.02.2021- Photos
ഹരിത ക്ലബ് മന്ദിരം ഉത്‌ഘാടനം - 20-02-2021 - ചിത്രങ്ങൾ 
CPST - Certificate Course - 2020 Batch - First Session of Contact classes at Kozhikode & Ernakulam Centres - reg.
Visit of French Consul General Ms. Lise Tablot Barre on 15.02.2021 >> Photos
Visit of Shri. Kanwar Pal, Hon. Minister for Tourism & Parliamentary Affairs, Government of Hariyana on 12.02.2021 >> Photos
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങളുടെ 42 ദിവസത്തെ നിയമസഭാ നടപടികളുടെ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് ഹോം പേജിലുള്ള Proceedings 14th KLA എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ് 
Notification - CPST - Certificate Course in Parliamentary Practice And Procedure - Viva Voce Examination - Reg.

Time Schedule for Viva Voce Examination

Notice of Rajya Sabha Biennial Election 2021-Kerala
ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്‌കർ ജയന്തി-14-4-2021-ചിത്രങ്ങൾ 
നിയമസഭാ ദിനാചരണം - ദേശീയ നേതാക്കളുടെ പ്രതിമകളിൽ ഹാരാർപ്പണവും പുഷ്പാർച്ചനയും - ചിത്രങ്ങൾ 
Fourteenth Kerala Legislative Assembly - Twenty Second Session - Prorogation Notification - reg.
 
റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം -26.01.2021 >> ചിത്രങ്ങള്‍
 
സാമ്പത്തിക അവലോകനം 2020 - ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ 
 
The Sixth State Finance Commission Kerala - First Report - Action Taken Report
 
2020 ജനുവരി - 22ന് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം
 
REPLY TO SUBMISSIONS - 22.01.2021
 
കവയിത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ - 22-01-2021 - ചിത്രങ്ങൾ 
 
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 956 - ചട്ടം 118 അനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് 
 
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 958 - 2021-ലെ കേരള ധനകാര്യ(2-ാം നമ്പർ) ബിൽ സംബന്ധിച്ച ഗവർണ്ണറുടെ ശിപാർശ 
 
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 957 - 2021-ലെ കേരള ധനകാര്യ ബിൽ സംബന്ധിച്ച ഗവർണ്ണറുടെ ശിപാർശ 
 
22.01.2021 ലെ കാര്യവിവരപ്പട്ടികയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഇനമായി സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് വിഭജനപ്രകാരമുള്ള ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ഷിക പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ പട്ടിക
 
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ശിപാര്ശകളിന്മേലുള്ള നടപടി സ്റ്റെമെന്റ്റ് യഥാസമയം നൽകുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടതിനുള്ള വിശദീകരണമടങ്ങുന്ന പത്രികകളുടെ പട്ടിക
 
Notification - Vacancy- ''53 Kongad (SC)'' Seat - Reg.
 
പ്രിവിലേജസ്, എഥിക്സ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കമ്മിറ്റി (2019-2021) - ആറാമത് റിപ്പോർട്ട് - ഏഴാമത്‌ റിപ്പോർട്ട് 
 
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 947 - സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള 2021-ലെ ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ലിനുള്ള ഭേദഗതി നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ സമയക്രമം 
 
സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2019-20 
 
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 944 - കസ്റ്റംസ് പ്രീവന്റീവ് കമ്മീഷ്ണർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം എം.ൽ.എ. നൽകിയ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് പ്രിവിലേജസ്, എഥിക്സ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കമ്മിറ്റിക്ക് റഫർ ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് 
 
Budget Speech 2021-22     -   Malayalam  -  English
 
BUDGET DOCUMENTS>> Annual Plan Vol. I / > Annual Plan Vol. II Part.1 / > Annual Plan Vol. II Part.2 / > Budget in Brief / > Demands for Grants & Detailed Budget Estimates Vol.I / > Demands for Grants & Detailed Budget Estimates Vol.II / > Demands for Grants & Detailed Budget Estimates Vol.III / > Detailed Estimates of Receipts and Disbursements under Debt Heads / > Gender Budget / > Revenue Budget / > Supplementary Demands for Grants / Appendix I to the Detailed Budget Estimates / > Summary Document / > Explanatory Memorandum
 
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 937 - കാര്യോപദേശക സമിതിയുടെ ഇരുപത്തൊന്നാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശ - 2021 ജനുവരി 18, 22 എന്നീ തീയതികളിലെ കാര്യപരിപാടികൾ 
 
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 938 - ബില്ലുകളിന്‍മേലുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സ് നിരാകരണ പ്രമേയ നോട്ടീസുകളുടെയും ബിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മറ്റിയുടെ പരിഗണനക്ക് അയക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തിനുള്ള ഭേദഗതി നോട്ടീസുകളുടെയും സബ്ജക്ട് കമ്മറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള ബിൽ പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തിനുള്ള ഭേദഗതി നോട്ടീസുകളുടെയും മുന്‍ഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച സമയക്രമം
 
കാര്യോപദേശക സമിതി - ഇരുപത്തൊന്നാമത് റിപ്പോർട്ട് - 14-01-2021 
 
ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സമിതി - മൂന്നാമത് റിപ്പോർട്ട് - 14-01-2021 
 
Economic Review 2020 - English (Vol. 1 - Vol. 2)   -  Malayalam (Vol. 1 - Vol. 2)
 
മഹാകവി കുമാരനാശാൻ അനുസ്മരണം - 2021 ജനുവരി 18 
 
ബുള്ളറ്റിന്‍ ഭാഗം-2 - നമ്പര്‍ 934 - കാര്യോപദേശക സമിതി - ഇരുപതാമത് റിപ്പോർട്ട് 
 
13-01-2021 ലെ കാര്യവിവരപ്പട്ടികയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഇനമായി ചട്ടം 236(6) പ്രകാരം സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന ബജറ്റ് വിഭജനപ്രകാരമുള്ള ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വാർഷിക പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പട്ടിക 
 
13-01-2021 ലെ കാര്യവിവരപ്പട്ടികയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഇനമായി ചട്ടം 236(5) പ്രകാരം സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ശിപാര്ശകളിന്മേലുള്ള നടപടി സ്റ്റെമെന്റ്റ് യഥാസമയം നൽകുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടതിനുള്ള വിശദീകരണമടങ്ങുന്ന പത്രികകളുടെ പട്ടിക 
 
കാര്യോപദേശക സമിതി - ഇരുപതാമത് റിപ്പോർട്ട് - 11-01-2021 
 
നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാര്‍ഡ് 2020 - ജേതാക്കൾ 
 
Address by the Governor - 08-01-2021 - Malayalam / English
 
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ - ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം - ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ. 928 - ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 179 (സി) അനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യുട്ടറി പ്രമേയം 
 
 പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ - ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം -ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 927 - കോവിഡ് - 19 പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് നിയമസഭ ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
 
RESEARCH ASSISTANT - SABHA TV - RANK LIST
 
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം - കലണ്ടര്‍ (Calendar) / ചോദ്യങ്ങളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പട്ടിക  / ചോദ്യങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി (Schedule of uploading questions)  / മന്ത്രിമാര്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ (Allotment of Days for answering questions by Ministers)
 
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം  - വിജ്ഞാപനം - Notification
 
ബുള്ളറ്റിൻ  നമ്പർ 925 - ഇ-നിയമസഭാ അപ്ലിക്കേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 922 - അനൗദ്യോഗിക ബില്ലുകളുടെ അവതരണാനുമതി പ്രമേയങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചിയിക്കുവാൻ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം 

 

Click here for more 

 

 Pages :       

  7 6 5 4 3 2 1

Home | Privacy Policy | Terms and Conditions

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.