ബഹു.നിയമസഭാംഗങ്ങളും പത്ര പ്രവത്തക യൂണിയൻ അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന സൗഹൃദ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം
   

Home 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.